یه بغض گلوگیر

یه دنیا حسرت

یه آسمون آه

دو تا چشم پر اشک

یه صدای لرزون

یه تن خسته

 این حال امروز منه

هیس... 

قلبم تو دیگه خفه شو 

میبینی که به اندازه کافی مشکل دارم تو دیگه خفه شو بهونشو نگیر